Jaarverslag 2022

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). BsGW draagt zorg voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Per 31-12-2022 werken 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg samen in BsGW.

 

Verantwoording

Overeenkomstig artikel 18, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW, biedt het Dagelijks Bestuur jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, ter vaststelling een verslag aan aan het Algemeen Bestuur over de werkzaamheden van de regeling over het afgelopen jaar.

Jaarverslag
Dit jaarverslag geeft in het eerste deel toelichting op het bestuur en de organisatie van BsGW in 2022. In het tweede deel komen de werkzaamheden, ontwikkelingen en behaalde resultaten van 2022 aan bod. 

Jaarrekening 2022
De financiële verantwoording van het in 2022 gevoerde beleid wordt separaat toegelicht in de Jaarrekening 2022. De financiële informatie in dit jaarverslag is ontleend aan de Jaarrekening 2022.

Voorwoord van de voorzitter

"De financiële cijfers over 2022 stemmen positief. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en alvast vooruit kijken." 

In 2022 was Manon Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen, voorzitter van BsGW. Zij vervult deze rol sinds 1 oktober 2020.

Manon Pelzer

Het is onmogelijk om het jaar 2022 met één woord te beschrijven. Er was de opluchting dat we na twee jaren van beperkingen door de coronapandemie weer meer mogelijkheden kregen om elkaar te ontmoeten. De samenleving ging gelukkig van het slot. Tegelijkertijd was er de onrust na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen waren ook in de rest van de wereld te merken. Daarnaast was er de verbazing over de stijgende prijzen van boodschappen, stroom en gas. Iets wat ons allemaal raakte en ook zeker in het werk van BsGW een grote rol speelde.

Het jaar 2022 kende gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Ondanks de vele wisselingen in het Algemeen Bestuur worden de inhoudelijke discussies in het Algemeen Bestuur steeds kwalitatiever. Dat komt de besluitvorming alleen maar ten goede. Ook de communicatie en de verantwoording over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden steeds professioneler. De leden van het Algemeen Bestuur krijgen steeds vaker tussentijds informatie over belangrijke mededelingen en ontwikkelingen. Ook communiceren we actiever en gerichter naar de gemeenteraden van de deelnemers door het houden van themasessies en het versturen van informatiebrieven.

Het aantal ingediende bezwaren met bijkomende proceskosten liet over 2021 nog een afvlakkende stijging zien. Over 2022 was het aantal ingediende bezwaren, zowel generiek als door ‘no cure no pay’-bedrijven, historisch laag. Gezien de enorme stijging van de WOZ-waarde in Limburg (+20% waardepeildatum 1-1-2022) is een winstwaarschuwing voor het jaar 2023 wel meteen op zijn plaats. In de discussie rond de proceskosten en de werkwijze van ‘no cure no pay’-bedrijven lukt het BsGW steeds beter om zich landelijk te positioneren.

De Europese aanbesteding en de gunning in het kader van het vervangen van de ICT-infrastructuur en het belastingpakket is in 2022 afgerond. Een belangrijke ontwikkeling omdat dit de kern van de bedrijfsvoering van BsGW raakt. En een must is om de organisatie toekomstbestendig te maken. Ook zijn er weer stappen gezet om de diensten die deelnemers afnemen bij BsGW te harmoniseren en vervolgens tot een herijking van de bestaande dan wel een nieuwe kostenverdeelmethode te komen. Op die manier kunnen de kosten die BsGW jaarlijks maakt op een zo rechtvaardig en efficiënt mogelijke manier verdeeld worden onder de deelnemers.

De financiële cijfers over 2022 stemmen positief. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en alvast vooruit kijken. De komende jaren komen vast en zeker weer verschillende uitdagingen op ons pad. BsGW werkt nu al hard om die klus als professionele organisatie te klaren!

Voorwoord van de directeur

" Nieuw elan is en blijft noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven." 

Noël Lebens is sinds 1 januari 2021 directeur van BsGW.

Noël Lebens

Ook 2022 was weer een bewogen jaar. Helaas ontvielen ons een aantal (oud) collega’s. Zeker in een relatief kleine organisatie met veel medewerkers met een lange staat van dienst komt dat extra hard aan. De saamhorigheid en de veerkracht van de organisatie maakt het mogelijk om ook deze tegenslag een plaats te geven.

Daar waar er sprake was (en nog steeds is) van krapte op de arbeidsmarkt, wisten wij vacatures met jonge, enthousiaste en kundige mensen in te vullen. Nieuwe medewerkers, die volgens zittende collega’s voor nieuw elan zorgen. Nieuw elan is en blijft noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Een verfrissende blik, kritische vragen en een andere invalshoek voorkomen ingesleten werkwijzen en daarmee automatismen. Deze inbreng van buitenaf past goed bij het cultuurveranderingstraject van binnenuit, waarbij de invulling van begrippen als eigenaarschap, betrokkenheid, persoonlijk leiderschap en resultaatgericht centraal staan. Dit alles om de dienstverlening voor klanten én deelnemers steeds te verbeteren zonder het welzijn van de medewerkers uit het oog te verliezen.

Mede als uitvloeisel van de covid-pandemie, maar ook passend in het hedendaags tijdsgewricht heeft in 2022 het hybride werken bij BsGW zijn intrede gedaan. Na hier en daar een aarzelend begin heeft iedereen in de loop van het jaar zijn draai gevonden, waarbij de kantooromgeving vooral gebruikt wordt om te overleggen, (projectmatig) samen te werken en te ontmoeten. Naast inhoudelijke themasessies was er afgelopen jaar uiteraard ook aandacht voor informele bijeenkomsten in goede samenwerking met de Personeelsvereniging.

De aanbesteding van de belastingapplicaties Waarderen, Heffen en Innen is afgelopen jaar afgerond. De implementatie wordt een nieuwe uitdaging, omdat -zoals dat zo mooi heet- de winkel in de tussentijd gewoon openblijft. Over uitdagingen gesproken… De implementatie van de gewijzigde Wgr, de nieuwe Woo (als opvolger van de Wob), het Harmonisatietraject, de herijking (of mogelijk vernieuwing) van de Kostenverdeelmethode, zo maar een aantal voorbeelden van uitdagingen, die BsGW in 2023 te wachten staan. Ieder jaar kent weer nieuwe uitdagingen. Gelukkig maar, want dat biedt ons de kans om telkens weer invulling te geven aan onze missie: het heffen en innen van belastingen voor onze deelnemers, slim en doordacht, op een kosteneffectieve wijze. Inzichtelijk, voorspelbaar en betrouwbaar!

Organisatieprofiel

BsGW is als zelfstandige belastingsamenwerking opgericht per 1 april 2011. BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en het waterschap de zorg voor het volledig , tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ.

BsGW is een zelfstandig opererende organisatie. Door samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning wordt beoogd een zo groot mogelijk rendement te halen. Per 31-12-2022 zijn het Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal en Weert deelnemers in BsGW.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en het waterschap de zorg voor het volledig , tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten. Hierbij gaan we uit van de beste prijs/prestatie-verhouding, gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze efficiëntievoordelen opleveren.

In de animatievideo ziet u wie wij zijn en wat wij doen.

Achtergrond

Samenwerking op het gebied van belastingheffing is een maatschappelijke noodzaak. Het maatschappelijk belang van samenwerking wordt door lokale overheden onderkend en vanuit de landelijke overheid gestimuleerd. Dit belang vertaalt zich met name in voordelen voor de burger door o.a. kwaliteitsverbetering, efficiëncyverhoging en kostenreductie.

Samenwerking in de uitvoering past bovendien binnen de visie en ambities van zowel gemeenten als het waterschap. Deze organisaties kennen een toegenomen vraag naar kostenreductie door het realiseren van efficiëncyslagen in de processen.

Lees meer »

Belastingen

Welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd, wordt afzonderlijk bepaald door iedere deelnemer in BsGW. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van concept-verordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de belastingaanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket. Ook nieuwe belastingen kunnen worden uitgevoerd. 

De volgende belastingen worden uitgevoerd:

Gemeentelijke belastingen

Standaard belastingen

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • Rioolheffing (incl. grootverbruik)
 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Baat-en bouwgrondbelasting
 • Toeristenbelasting

Bijzondere belastingen

 • BIZ
 • Forensenbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Reclamebelasting
 • Leges
 • Precario
 • Marktgelden
 • Havengelden
 • Brandweerrechten
 • Lijkbezorgingrechten

Waterschapsbelastingen

 • Verontreinigingsheffing
 • Zuiveringsheffing
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing ongebouwd
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Watersysteemheffing gebouwd

 

Lees meer »

Kerngegevens

Kerngegevens 2022  
Provincie  Limburg
Grootte van het verzorgingsgebied  2.209 km2*1
Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied  31
Aantal inwoners in het verzorgingsgebied   1.115.895 *1
   
Deelnemende gemeenten 29
Deelnemende waterschappen 1
Aantal formatieplaatsen 146,8
   
Omzet netto heffing (reguliere heffing) 749 miljoen
Gemeenten 574 miljoen
Waterschap 175 miljoen
Aanslagregels 5,2 miljoen
Aanslagbiljetten (bruto) 732 duizend
WOZ-objecten 579 duizend
Bron:     
*1  http://www.cbs.nl/                     
 
Lees meer »

Bestuur en deelnemers

BsGW heeft twee bestuursorganen: het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur.

De colleges van alle deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap wijzen allen één lid van het Algemeen Bestuur aan. Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.  

Algemeen Bestuur
In 2022 heeft BsGW 30 deelnemers: 29 gemeenten en 1 waterschap. Het Algemeen Bestuur telt dus ook 3o leden. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2022 vier keer. De eerste vergadering vond online plaats, de overige drie vonden fysiek plaats.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur telt 7 zetels met een afspiegeling van BsGW-deelnemers gebaseerd op factoren als regionale spreiding (noord-midden-zuid) en vertegenwoordiging van omvang gemeenten (groot-middel-klein).

Voorzitter
De voorzitter wordt aangewezen door het Algemeen Bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en is in dat kader tekenbevoegd. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte.

Rechtsvorm

BsGW is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 61 van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen). De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wgr. De publicatie van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is te lezen op Overheid.nl.

In de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld. Het rechtsgebied, waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de gemeenten evenals het beheersgebied van het waterschap in Limburg. De deelnemers hebben aan BsGW de bevoegdheid overgedragen tot uitvoering van de heffing en invordering van waterschapsheffingen, gemeentelijke belastingen en van de waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Lees meer »

Kostenverdeling

De processen voor het waterschap en de gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire producten van dienstverlening: ‘heffen, waarderen, innen, klantzaken’ en het sub-product ‘parkeerbelasting’. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.

De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau, die dienen ter ondersteuning van de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van BsGW), worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt, zijnde ‘organisatieondersteuning & ontwikkeling’ (O&O). Deze kosten zijn, zonder arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire processen.

Lees meer »

Leden Algemeen Bestuur in 2022

J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

R. Diederen

Wethouder gemeente Beek

P.L.H.E. Janssen

Wethouder gemeente Beekdaelen

B.C.M. Vostermans

Burgemeester gemeente Beesel

M.H.E. Pelzer

Burgemeester gemeente Bergen

P.M.J. Houben

Wethouder gemeente Brunssum

G.H.C. Frische

Wethouder gemeente Echt-Susteren

J.E.M. Custers

Wethouder gemeente Eijsden-Margraten

J.A. Van Hulsteijn

Wethouder gemeente Gennep

J.M.G.H. Hendriks

Wethouder gemeente Gulpen-Wittem

A. Damen

Wethouder gemeente Heerlen

H.J. Bejas

Wethouder gemeente Kerkrade

C.P.G. Wilbach

Wethouder gemeente Landgraaf

P.H.G. Verlinden

Wethouder gemeente Leudal

M.H.E. Wilms

Wethouder gemeente Maasgouw

J.J.M. Aarts

Wethouder gemeente Maastricht

P.H. Bovens

Wethouder gemeente Meerssen

G.J.M. Wienhoven Wethouder gemeente Mook en Middelaar

C.P.W.M. Dieteren

Wethouder gemeente Nederweert

P.J.H. Sanders

Wethouder gemeente Peel en Maas

A.C.A.G. Smits

Wethouder gemeente Roerdalen

F.C.M. Schreurs

Wethouder gemeente Roermond

D.W.J. Schneider

Burgemeester gemeente Simpelveld

J.G.L.M. Bühler

Wethouder gemeente Sittard-Geleen

N.T.P. Wingelaar

Wethouder gemeente Stein

J.P.M.H. Kompier

Wethouder gemeente Vaals

N.J.M.M. Dauven

Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul

F.P.M. Schatorjé

Wethouder gemeente Venlo

R.B.M. Braun

Wethouder gemeente Voerendaal

W.P.J. van Eijk

Wethouder gemeente Weert


In de loop van 2022 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

J.L.W. van Dijk wethouder gemeente Brunssum als opvolger van P.J.M. Houben
M.J.G. Gerritsen  wethouder gemeente Eijsden-Margraten als opvolger van J.E.M. Custers
M.E.E. de Beer wethouder gemeente Heerlen als opvolger van A. Damen
J.P.M. Paas  wethouder gemeente Kerkrade als opvolger van H.J. Bejas
H. van Helden  wethouder gemeente Leudal als opvolger van P.H.G Verlinden
H. Fokke  wethouder gemeente Maastricht als opvolger van J.J.M Aarts
B.P.J. Molling  wethouder gemeente Meerssen als opvolger van P.H. Bovens
A.F. Herings wethouder gemeente Mook en Middelaar als opvolger van G.J.M. Wienhoven
J.W. Franssen  wethouder gemeente Nederweert als opvolger van C.P.W.M. Dieteren
A.M.H.C. Mestrom wethouder gemeente Peel en Maas als opvolger van P.J.H. Sanders
D.W.H. Franssen

wethouder gemeente Roermond als opvolger van F.C.M. Schreurs


Voorzitter 2022
Manon Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen, is de voorzitter van het Algemeen Bestuur. 

Leden Dagelijks Bestuur in 2022

M.H.E. Pelzer Burgemeester gemeente Bergen

J.H.G.M. Teeuwen

Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg
G.H.C. Frische Wethouder gemeente Echt-Susteren
 C.P.G. Wilbach Wethouder gemeente Landgraaf
J.G.L.M. Bühler Wethouder gemeente Sittard-Geleen
F.P.M. Schatorjé

Wethouder gemeente Venlo

R.B.M. Braun

Wethouder gemeente Voerendaal

 

Wijziging in de loop van 2022:
H. Fokke, wethouder gemeente Maastricht als opvolger van J.G.L.M. Bühler, wethouder gemeente Sittard-Geleen.
 

Voorzitter 2022:
Voorzitter in 2022 is Manon Pelzer, burgemeester van de gemeente Bergen

Strategische doelstellingen

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en het waterschap de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie-verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze efficiëntievoordelen opleveren.

Beleidsvisie algemeen

Doelstellingen
De strategische doelstellingen van BsGW zijn:

 • daling kosten deelnemers;
 • minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening;
 • vergroting digitale dienstverlening.

Daling kosten deelnemers

Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. Het Waterschap Limburg en 29 van de 31 Limburgse gemeenten zijn deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. De hiermee behaalde schaalvoordelen zijn verwerkt in de begroting van BsGW en hebben de afgelopen jaren geresulteerd tot lagere bijdragen in de netto-kosten voor de deelnemers.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
Sinds de oprichting van BsGW is het aantal deelnemers gegroeid naar 30. Het totale, structurele schaalvoordeel als gevolg van het toetreden van gemeenten bedraagt € 5,675 miljoen. BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 12% in de eerste 6 jaar na de verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar. Daarnaast zijn nog enkele kostenreductieprogramma’s doorgevoerd, waardoor de netto kosten nog eens met € 1,284 zijn gedaald. BsGW heeft dit bewerkstelligd via efficiencyverbeteringen van de werkprocessen en aanbestedingstrajecten.

De totale, cumulatieve verlaging van de netto-kosten in de begroting van BsGW vanaf 2011 loopt op tot €8,523 miljoen.

Naast voorgenoemde schaalvoordelen draagt de BsGW-organisatie de financiële lasten van de Stimuleringsregeling (incidenteel € 672 duizend), de projectkosten van het Ondernemings-en Ontwikkelplan BsGW (incidenteel € 4 miljoen) als ook de daaruit voortvloeiende bezuiniging (structureel € 1,3 miljoen).

BsGW is hard op weg om in zowel de incidentele als structurele bezuinigingen te voorzien. De structurele bezuiniging komt vanaf 2028 tot uiting. 

Lees meer »

Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening

BsGW streeft ernaar om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Zij rapporteert hierover periodiek in haar bestuursrapportages.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvooor gedaan? 
BsGW heeft ook in 2022 verschillende kwaliteitsverbetertrajecten- en projecten uitgevoerd dan wel opgestart: 

Kwaliteitsnormatiek
BsGW heeft in 2021 besloten om kwaliteitsmanagement op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsnormen in te voeren. Het is een instrument om meer (in)zicht te krijgen op de uitkomsten van de diverse werkprocessen. Hiermee wordt aangetoond dat (al dan niet) is voldaan aan alle afgesproken resultaten en aan de voorgeschreven kwaliteitseisen. In 2022 is dit verder uitgebouwd en opgenomen in de bestuursrapportage.

Daarnaast vinden er interne en externe audits en controles plaats door BsGW, de Waarderingskamer en de accountant en wordt er (minimaal) jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Project Samenwerkingsportaal
Per 31 december 2021 is voor alle deelnemers het bestand van bruto inhoud naar gebruikersoppervlakte omgezet. De gegevens dienen actueel te worden gehouden en in beheer genomen te worden. De werkgroep voor het inrichten van de beheerfase - bestaande uit BAG- en/of contractmanagers van diverse gemeenten, Het Gegevenshuis (Landgraaf) en BsGW - heeft unaniem als oplossingsrichting gekozen om te gaan werken met een zogenaamd Samenwerkingsportaal. Dit is een applicatie die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeente) als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. De samenhang tussen beide administraties blijft zo kwalitatief op peil, gegevens blijven 1 op 1 lopen en er is realtime inzicht in de verschillende databronnen. Het portaal is dus zowel voor de gemeenten, de op GEO-gebied aan de gemeente gerelateerde samenwerkingsverbanden, als ook voor BsGW van belang en voor alle partijen te benaderen en te gebruiken. Het project bevindt zich momenteel in de livefase en is inmiddels gefaseerd uitgerold over de deelnemers. Tot en met 2022 zijn er kosten gemaakt voor begeleiding van de Europese aanbesteding Samenwerkingsportaal, ontwikkelkosten softwareleverancier, beheer- en regiekosten en de reeds gemaakte onderzoekskosten voor de samenhangende objectenregistratie (SOR) voordat dit werd opgeschort voor in totaal € 284 duizend.

De kosten van de beheerfase en de verdere doorontwikkeling worden apart verantwoord onder het project Samenwerkingsportaal (voorheen Regieportaal) en zijn opgenomen in de begroting van BsGW voor de jaren 2022-2027.

Bestuurlijke taakstellingen heffen en innen
BsGW heeft haar taakstellingen met betrekking tot het heffen en innen van belastingen voor het belastingjaar 2022 gerealiseerd. Kwijtscheldingen, WOZ-bezwaren en overige bezwaren zijn in 2022 binnen de wettelijke afhandelnormen verwerkt.

Inspecties Waarderingskamer
De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. De taken en bevoegdheden van de Waarderingskamer zijn ontleend aan artikel 4 van de Wet WOZ. Op basis van de aan de Waarderingskamer geleverde informatie en de inspecties door de Waarderingskamer uitgevoerde inspecties, heeft zij ingestemd met de verzending van de WOZ-beschikkingen in februari 2022 van alle in BsGW deelnemende gemeenten.

Accountantscontrole jaarafrekeningen belastingen en heffingen
Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen 2022, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel.

Klanttevredenheid en Visie op dienstverlening belastingplichtigen
Eind 2020 is de visie op dienstverlening van BsGW - gericht op belastingplichtigen - gepresenteerd aan het bestuur. Deze visie bevat de kaders voor BsGW om richting en invulling te geven aan de wijze waarop wij onze klantcontacten inrichten en een goede waardering daarvoor van onze klanten (burgers en bedrijven) te realiseren.

Vanaf 2022 worden de effecten middels de bestuursrapportages gerapporteerd en verantwoord.

 

Lees meer »

Vergroten van de digitale dienstverlening

De overheid heeft zich ten doel gesteld een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is hiervoor een vereiste en het digitale kanaal is dan ook het voorkeurskanaal. In dit kader zijn een aantal overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening en de authenticatievoorzieningen (zoals DigiD). Deze voorzieningen worden in het kader van de Overheidsbrede visie op dienstverlening 2021 doorontwikkeld tot de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI).

Wat hebben we bereikt?
BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het elektronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. BsGW sluit aan bij in de praktijk bewezen oplossingen. Ten aanzien van ICT maakt BsGW deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is en impact heeft op de bedrijfsvoering en kostenontwikkeling van BsGW.

 

Lees meer »

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten en waterschap biedt veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper. 

Doelgroepen
De doelgroepen waar BsGW primair activiteiten voor kan uitvoeren zijn inliggende gemeenten en het waterschap in Limburg. Het werkgebied van BsGW valt samen met de grenzen van de provincie Limburg en het werkgebied van het Waterschap Limburg.

Tussen de deelnemers en BsGW zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aard en de kwaliteit van de dienstverlening van BsGW. Deze worden beschreven in een standaard uitvoeringsovereenkomst (UVO) en een aanvullende maatwerkovereenkomst die tussen BsGW en elk van de deelnemers wordt afgesloten. Dit wil zeggen met elke deelnemer wordt dezelfde uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Indien nodig worden van de standaard uitvoeringsovereenkomst afwijkende detailafspraken vastgelegd in een apart document ‘maatwerkafspraken’. Ook de wederzijdse plichten (op operationeel niveau) zijn in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen.

Samenwerking
De actieve opstelling van het bestuur van BsGW heeft geleid tot een sterke groei van het aantal deelnemers in het samenwerkingsverband BsGW in de periode na de oprichting 2011. In 2022 verzorgt BsGW haar uitvoeringstaken op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ voor 29 van de 31 Limburgse gemeenten en op het gebied van de waterschapsbelastingen voor het Waterschap Limburg.

De gemeenten Horst aan de Maas en Venray nemen als enige Limburgse gemeenten niet deel in BsGW.

Inwoners van de gemeenten die deelnemen in BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Inwoners die niet deelnemen in BsGW ontvangen een aanslagbiljet voor enkel de waterschapsbelastingen.

Verwachtingen 2023

Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingen die een majeure impact (gaan) hebben op (de bedrijfsvoering van) BsGW.

Stortvloed aan bezwaren
Daar waar 2022 een historisch laag aantal WOZ-bezwaren kende, kan al met zekerheid worden gesteld dat de aanslagronde 2023 een ongekend groot aantal WOZ-bezwaren zal opleveren (minimaal 50.000). De door het kabinet, bij monde van de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, aangekondigde maatregelen zullen eerst op zijn vroegst in 2024 effect sorteren. De stortvloed aan bezwaren, waarbij BsGW overigens niet afwijkt van het landelijke beeld, heeft naar verwachting een materieel effect op de financiën in de vorm van hogere uitkerings- en uitvoeringskosten.

CAO en inflatie
Bij de CAO-onderhandelingen, die eind 2022 hebben geleid tot een akkoord over 2023, is tevens een eenmalige uitkering over 2022 overeengekomen. Dit ter compensatie van de inflatie in het algemeen en de extreme energiekosten in het bijzonder. Afhankelijk van mondiale ontwikkelingen (bijv. de oorlog in Oekraïne) en de uitkomst van lopende CAO-onderhandelingen in diverse sectoren kan op voorhand een herhaling van een eenmalige uitkering, die dan effect heeft op het boekjaar 2023, niet worden uitgesloten. Daarnaast hanteren onze leveranciers veel hogere prijsindexen in 2023 welke naar verwachting extra druk leggen op de exploitatie van BsGW.

Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf het verslagjaar 2023 is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening incl. een toelichting in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag. Het effect van deze extra verantwoordelijkheid c.q. opgave voor de BsGW-organisatie is moeilijk in te schatten.

Verbetering archiefbeheer BsGW
De verbetering van het archiefbeheer is in 2022 stevig opgepakt. In 2023 moeten de resultaten significant zichtbaar worden in de vorm van het ‘handboek Vervanging’ en het document ‘Documentair Informatiebeleid 2022-2025’. Twee mogelijke knelpunten dienen zich aan. Voor de afronding van genoemd handboek en document dient bekend te zijn met welk Document Management Systeem BsGW gaat werken. Daarnaast is de voortgang afhankelijk van de beschikbaarheid van medewerkers.

Woo
De Wet Open Overheid (Woo) is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De Woo legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in het verantwoordingsverslag in de jaarstukken aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. In 2023 zullen wij zorgen dat wij voldoen aan de Woo door de op dat moment verplichte informatiecategorieën actief te publiceren.

 

WOZ en proceskosten

Het oordeel van de Waarderingskamer over de diverse onderdelen van de WOZ-uitvoering voor alle in BsGW deelnemende gemeenten is in 2022 ‘goed.’ Dat betekent dat BsGW de WOZ-uitvoering voldoende zorgvuldig uitvoert. BsGW heeft ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.

Proceskosten
Gespecialiseerde bedrijven werven actief om mensen op basis van no cure no pay (ncnp) bezwaar te laten maken tegen hun WOZ-beschikking. Deze bedrijven verdienen geld doordat BsGW proceskostenvergoedingen moet betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2022 uitkomen op € 1,626 miljoen waar € 3 miljoen was voorzien in de begroting 2022.

Uitvoering belastingtaken

Inwoners en bedrijven in de gemeenten die deelnemen in BsGW ontvangen een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

De meeste aanslagen worden in de maand februari bezorgd. Sommige bewoners en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar. Deze aanslagen worden binnen een relatief korte periode opgelegd. Dit heeft een piek in de (telefonische) klantreacties tot gevolg. Op basis van de ervaringen worden elk jaar verbeteringen doorgevoerd om het verloop van het klantcontact aan te passen en te verbeteren. In de twee gemeenten die niet deelnemen in BsGW wordt géén gecombineerd aanslagbiljet bezorgd. Inwoners en bedrijven in deze gemeenten ontvangen een belastingaanslag met alleen de waterschapsbelastingen.

Afdracht van belastinggelden

BsGW int de belastingen voor haar deelnemers en draagt deze conform taakstelling af aan de deelnemers. De ontvangen belastingen worden afgedragen nadat de betaling is verwerkt in de debiteurenadministratie. De afdracht vindt in principe wekelijks plaats.

Lees meer »

Kwijtschelding

Burgers, die de aanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. BsGW ontlast de aanvrager van kwijtschelding zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door Stichting Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bureau voert voor overheidsorganisaties geautomatiseerde gegevensvergelijkingen uit, waardoor de kwijtschelding eenvoudig en geautomatiseerd toegekend kan worden. Een voordeel van deze methode is ook dat belastingplichtigen, waarvan de betalingscapaciteit en vermogen niet is gewijzigd, niet ieder jaar opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen. Maandelijks wisselt BsGW gegevens uit met het landelijk Inlichtingenbureau. De belastingschuldige ontvangt bericht over het besluit van BsGW.

Daarnaast zijn er verzoeken tot kwijtschelding door belastingplichtigen ingediend, die handmatig beoordeeld en afgehandeld dienen te worden. Naast de jaarlijks geautomatiseerd afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken, ontving BsGW in 2022 23.500 nieuwe individuele verzoeken voor kwijtschelding. De gemiddelde afhandeltijd van de kwijtscheldingsverzoeken ligt in 2022 binnen de wettelijke norm.

Lees meer »

Invordering

De waterschapsheffingen en de gemeentelijke belastingen kunnen via automatische incasso worden voldaan. Het incasseren vindt gespreid plaats gedurende de resterende maanden van het belastingjaar, nadat het aanslagbiljet is ontvangen door de belastingplichtige. In de praktijk komt dit neer op minimaal vier en maximaal tien incassotermijnen. De automatische incasso wordt gestart in de maand volgend op die van de dagtekening van de aanslagoplegging.

Steeds meer burgers kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen en het aanslagbedrag te betalen via internetbankieren. Dit dient het gemak en bevordert foutloos betalen. Betalen via Ideal is eveneens mogelijk. Via de persoonlijke pagina kunnen belastingplichtigen, zonder tussenkomst van een medewerker, zelf een betalingsregeling treffen. Desgewenst kan dit natuurlijk ook telefonisch of schriftelijk geregeld worden.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incassomogelijkheid zijn er twee betaaltermijnen van toepassing: respectievelijk één maand en twee maanden na datum aanslagoplegging. De aanslag vervalt na het verstrijken van de laatste incasso dan wel betaaltermijn.

Voor de invordering van openstaande vorderingen hanteert BsGW per kalenderjaar twee identieke invorderingscycli gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden om belastingschulden te innen. De invordering wordt gelijktijdig voor alle deelnemers integraal uitgevoerd vanaf de vervaldatum van de belastingschuld en bestaat uit vaste, opeenvolgende invorderingsacties. 
Omwille van de doelmatigheid wordt bij de invordering van de massale belastingvorderingen de nadruk op de administratieve invorderingsacties gelegd. Als invorderingsacties echter niet doeltreffend zijn, worden deze gevolgd door steeds zwaardere dwanginvorderingsacties. Deze zijn in de regel individueel gericht en daardoor ook arbeidsintensiever en duurder in de uitvoering. Daartegenover staan opbrengsten uit vervolgingskosten, volgens de Kostenwet. 

Door een strakke, herkenbare en gerichte uitvoering van de invordering streeft BsGW naar een zo vroeg mogelijke betaling van de belastingvordering door burgers en bedrijven. De gehanteerde aanpak is enerzijds gericht op het resultaat en anderzijds gericht op het verbeteren van het betaalgedrag. 

 

Lees meer »

Oninbaar

Niet alle belastingvorderingen kunnen worden geïnd. Dit wordt uitgedrukt in een ‘percentage oninbaar’: 0.75%. De oninbaar geleden belastingvorderingen hebben te maken met faillissementen van bedrijven en de gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De effecten van de corona-situatie kunnen duidelijker merkbaar worden na het wegvallen van de steunmaatregelen van het kabinet. Naar verwachting zal er een toename ontstaan van het aantal faillissementen en dwang- en/of saneringsakkoorden, hetgeen kan leiden tot een hoger percentage oninbaar.

Lees meer »

Afhandeling van bezwaren

In 2022 zijn veel minder bezwaarschriften ontvangen ten opzichte van 2021. Ruim 23.000 (2022) tegenover bijna 32.000 (2021). Het aantal bezwaren ingediend via een no-cure-no-pay-bedrijf of een andere gemachtigde is in 2022 ook gedaald. De in 2022 ingediende bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

Lees meer »

Klantreacties

De mening van de klant vinden we belangrijk. Tot 2021 werd de mening van de klant geregistreerd per contactkanaal (telefoon, digitaal, post). Inmiddels is een andere methode voor het meten van de klantreacties ingevoerd. Nu wordt de klantreis als uitgangspunt genomen. Een klantreis staat voor alle ervaringen die een klant doormaakt bij de interactie met BsGW. Het geeft inzicht hoe het contact wordt ervaren en waar er dus verbeterpunten mogelijk zijn voor een betere klantbeleving en dienstverlening. Deze meting vindt permanent plaats en biedt de klant de mogelijkheid om direct na het contact zijn mening daarover te geven.

In de klanttevredenheidsmeting voor het ‘Algemeen oordeel over de dienstverlening’ scoren een 6,7. Dit is 0,1 hoger dan de score van vorig jaar. In het algemeen oordeel zijn de klanten van BsGW het meest tevreden over de telefonische dienstverlening. De dienstverlening via het digitale kanaal ‘Mijn BsGW’ en de brieven die we versturen scoren ook goed. In de visie op dienstverlening wordt volop aandacht geschonken aan mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren.

Lees meer »

Klanttevredenheid

Op al onze klantcontactkanalen meten wij wat de klant vindt van onze dienstverlening. Deze meting vindt permanent plaats en biedt de klant de mogelijkheid om direct na het contact zijn of haar mening daarover te geven. In de klanttevredenheidsmeting voor het ‘Algemeen oordeel over de dienstverlening’ scoren wij een 6,7. Daarmee scoren we onder onze drempelwaarde van 7.0. In de visie op dienstverlening wordt vol aandacht geschonken aan mogelijkheden om de klanttevredenheid te verbeteren.

Lees meer »

Privacy

Bij het verlenen van onze diensten werken we vaak met persoonsgegevens. Hoewel snelheid en toegankelijk hoog in het vaandel staan, mag dit nooit ten koste gaan van de privacy van persoonsgegevens. Sinds 2016 bestaat er een verplichting om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). BsGW heeft voor het melden van datalekken een procedure opgenomen in haar informatiebeveiligingsbeleid. De privacy officer (PO) is hiervoor contactpersoon richting de AP. BsGW heeft in haar opleidings- en awareness programma voor medewerkers specifiek aandacht besteed aan het fenomeen datalek.

In 2022 zijn er zeven datalekken gemeld. De autoriteit heeft als beleid ingevoerd  “altijd melden tenzij”. Indien vooraf vastgesteld kan worden dat het risico als extreem laag kan worden ingeschat blijft melding achterwege. Dit uitgangspunt zorgt voor meer meldingen.

Lees meer »

Klachten

BsGW heeft een eigen interne klachtenregeling en werkt nauw samen met de Nationale Ombudsman. 
BsGW streeft ernaar om door snel en adequaat te reageren, de ontvangen klachten informeel af te handelen.

Als een organisatie in staat is klachten (en bezwaren) succesvol op te pakken en af te handelen zal dit positief bijdragen aan de klantloyaliteit. Een klacht kan een organisatie scherp houden bij het op maat bedienen van de klanten.

In 2022 zijn door BsGW in totaal 169 verzoekschriften (brieven; formulieren; telefonische reacties) ingediend. Van deze 169 verzoekschriften hebben er 14 geleid tot een formele behandeling door de klachtencoördinator. Dat betekent dat 14 verzoekschriften daadwerkelijk zijn geregistreerd als klacht en als zodanig zijn behandeld en afgedaan. Het aantal ingediende verzoekschriften is de laatste jaren stabiel. Daaraan ten grondslag ligt een werkwijze waarbij door BsGW getracht wordt om sneller te anticiperen op signalen betreffende de dienstverlening. Daarnaast wordt mede door de vakafdelingen aan de voorkant actief ingesprongen op meldingen en signalen van ongenoegen, zodat het indienen van een verzoekschrift minder noodzakelijk blijkt.

Verzoekschriften

De ingediende verzoekschriften zijn in vier categorieën onder te verdelen:

 • Het merendeel van de verzoekschriften betrof reacties met betrekking tot het inhoudelijke proces van belastingheffing en – inning. Deze verzoekschriften vallen niet onder de klachtenprocedure en werden in een korte oplossingsgerichte procedure met de klant afgehandeld.
   
 • Verzoekschriften over het toegepaste beleid zijn eveneens niet als klacht tegen een gedraging van de organisatie geregistreerd. Uiteraard zijn deze wel in de korte en directe klachtafhandelingsprocedure behandeld.
   
 • Verzoekschriften over toegankelijkheid betreffen reacties over wachttijden aan de telefoon, toegankelijkheid van de website, beschikbaar zijn van digitale documenten zoals taxatierapporten of hebben betrekking op postbezorging worden opgepakt als dienstverleningsmeldingen. Hierop wordt zo snel mogelijk actie ondernomen.
   
 • Verzoekschriften die gezien hun aard en ernst betrekking hadden op gedragingen van de organisatie zijn als daadwerkelijke klacht geregistreerd en behandeld. Dit had betrekking op bijvoorbeeld gedragingen van medewerkers, ongelukkige communicatie van de organisatie, op foutieve afhandeling van een verrekening/ restitutie, onzorgvuldige financiële verwerking van proceskosten, e.a.
Lees meer »

Afhandeling klachten

BsGW wil klachten ('verzoekschriften') - waarbij dat enigszins mogelijk is - op informele wijze afdoen, dat wil zeggen door bemiddeling of eventueel met een klachtgesprek. Uit de cijfers blijkt dat dit streven succesvol is. In 2022 werd het overgrote deel van de afgehandelde verzoekschriften op deze wijze afgehandeld. Het spiegelbeeld daarvan is dat de klachtencoördinator over weinig klachten de formele procedure hoeft op te starten. De klachtencoördinator bespreekt de klacht met de betreffende afdeling en/of medewerker. Samen wordt bekeken hoe de klacht opgelost kan worden en hoe deze voor de toekomst vermeden kan worden. Daarnaast wordt de terugkoppeling naar de afdelingshoofden verder uitgewerkt en geformaliseerd om verbetertrajecten te kunnen aangeven.

Formeel geldt voor de behandeling van een klacht een wettelijke afhandelingstermijn van 10 weken. Die termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd. In 2022 zijn veruit de meeste verzoekschriften binnen de wettelijke termijn van 10 weken behandeld. De gemiddelde behandelingsduur blijkt rond de 2 weken. Voor geen van de 169 behandelde verzoekschriften duurde de behandeling langer dan 10 weken.

In totaal zijn 14 klachtbrieven door de klachtencoördinator als formele klacht behandeld. Daarvan werden er 11 ongegrond en 3 (deels) gegrond verklaard. Reden voor de (gedeeltelijke) gegrondverklaring zijn: onvolledige/summiere uitleg; onduidelijkheid in de beantwoording en onzorgvuldig handelen bij bestandsbeheer.

Lees meer »

Klachten bij de Nationale Ombudsman

Als een klager het niet eens is met het formele oordeel over zijn klacht, dan kan hij in beroep gaan bij de Nationale Ombudsman (NO). Ook kan de ombudsman worden benaderd wanneer men het niet eens is met de wijze waarop BsGW de klacht heeft behandeld. Herhaaldelijk komt het voor dat een klant BsGW overslaat en de klacht rechtstreeks bij de Ombudsman indient. Deze verwijst de klager dan meestal terug naar BsGW om de klacht eerst daar in te dienen.

Schriftelijke klachtbehandeling, gericht op het geven van een oordeel is voor de NO uitzondering geworden. Burgers nemen vooral telefonisch contact op. Niet alleen met klachten, maar ook met vragen of verzoeken om informatie. Veel daarvan wordt direct telefonisch afgehandeld. Bijvoorbeeld door (juridische) informatie en uitleg te geven of te verwijzen naar de juiste procedures. Veel zaken die aan de NO worden voorgelegd zijn bij de organisaties dan ook (nog) niet bekend. Daarnaast wordt er door de NO ook regelmatig met de klager contact opgenomen, zonder daarbij gebruik te maken van de formele onderzoeksbevoegdheid.

In 2022 heeft de NO 36 verzoekschriften over BsGW ontvangen. In 4 gevallen werd het verzoekschrift tussentijds beëindigd (interventie/ bemiddeling). Bij 2 klachten heeft nader onderzoek plaatsgevonden. De NO heeft 30 verzoeken niet in behandeling genomen. 

De samenwerking met de NO is goed. Ontvangen verzoekschriften worden, daar waar nodig, gezamenlijk besproken. 

 

Lees meer »

Bedrijfsvoering

De BsGW-organisatie draagt de volledige integrale verantwoordelijkheid, inclusief bijvoorbeeld financieel beheer en personeelszaken. De organisatie voorziet zelf in de ondersteunende functies (bedrijfsvoering; HRM, ICT, e.d.) of koopt deze in tegen marktconforme tarieven.

Exploitatie
Over geheel 2022 is een positief resultaat behaald van € 0,812 miljoen. Volgens de begroting zou het saldo van baten en lasten gerealiseerd nihil zijn.

Accountantscontrole jaarafrekeningen belastingen en heffingen
Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen 2022, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel.

Formatie
De bestuurlijk vastgestelde formatie van BsGW bedraagt per 1-1-2022 141,3 fte. De BsGW bezetting bedraagt eind 2022 146,8 fte.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim van BsGW is in 2022 5,4%. Het ziekteverzuim is daarmee lager dan in 2021 (6,8%). Het ziekteverzuim ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde. 

Ondernemingsraad en personeelsvereniging
BsGW heeft sinds de oprichting in 2011 een Ondernemingsraad. Deze telt 7 zetels. De Ondernemingsraad voert periodiek overleg met de directeur en communiceert daarover met de personeelsleden. Ook kent BsGW een actieve personeelsvereniging waar alle werknemers van BsGW lid van zijn.

Huisvesting
Het kantoorpand van BsGW wordt gehuurd tegen marktconforme (kale) huurprijs voor het gebouw plus parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er (service)contracten afgesloten voor gas, water, licht en schoonmaak.

 

Contact

Hoe u ons kunt bereiken:

Adres

Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond (bezoek op afspraak)

Postadres

Postbus 1275, 6040 KG Roermond  (zakelijk)

Postbus 1271, 6040 KG Roermond (correspondentie belastingzaken)

Telefoon

088 - 8420 444 (zakelijk)

088 - 8420 420 (publiekstelefoon voor vragen over belastingzaken)

Website:

www.bsgw.nl

Over BsGW, meest gestelde vragen over belastingen, persoonlijke pagina voor het regelen van belastingzaken, contactformulier voor het stellen van vragen over belastingen.

pag 1 (15)